نویسنده = سیروس صادقیان چالشتری
لیپومای چادرینه در یک بره کشتار شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.360928.1005410

محمد ابراهیم محکی؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ هستی آذرآباد؛ آرمان شکری


اثر سن و جنس بر عملکرد سورفکتانت طبیعی ریه گوساله به عنوان یک داروی با ارزش برای درمان سندرم دیسترس تنفسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22059/ijvm.2023.367748.1005467

مرضیه مخبر دزفولی؛ زهره افتخاری؛ سیروس صادقیان چاشتری


حفاظت از گوساله ها در برابر کریپتوسپوریدیوزیس با آغوز گاو آبستن ایمن شده با آنتی ژن های کامل اووسیست

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 380-389

10.22059/ijvm.2022.339810.1005255

محمد رضا مخبر دزفولی؛ فیصل ضرقامی؛ صادق رهبری؛ الهه ابراهیم زاده آبکوه؛ صمد لطف اله زاده؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ پرویز شایان


شیوع چاقی و سندرم متابولیک اسبان بین اسب های با مرتع و غیر مرتع

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 249-256

10.22059/ijvm.2022.332703.1005201

حمید توانایی منش؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ حمیدرضا موسویان؛ امید ذابح جزی


یافته های اکوکاردیوگرافی داپلر پس از کارگذاری دریچه آئورت مهندسی بافت شده، در آئورت پیوند شده در آئورت توراسیک مدل گوسفندی

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 127-133

10.22059/ijvm.2016.57899

محمدرضا مخبردزفولی؛ حمید توانایی منش؛ محمدمهدی دهقان؛ فرزاد حیاتی؛ سیروس صادقیان چالشتری؛ حسام الدین اکبرین؛ پویا پورنقی