نویسنده = تقی زهرایی صالحی
تهیه و ارزیابی آزمایشگاهی یک هیدروژل جدید قابل تزریق انروفلوکساسین بر پایه کیتوزان

دوره 11، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 31-47

10.22059/ijvm.2017.60305

سکینه خنامانی فلاحتی پور؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ کتایون کیانی؛ تقی زهرایی صالحی


تهیه و ارزیابی یک هیدروژل لیپوزومی حساس به حرارت برای دارورسانی آهسته رهش دانوفلوکساسین با استفاده از نانوذرات سیلیکای مزوپوروس

دوره 10، شماره 4، دی 1395، صفحه 295-306

10.22059/ijvm.2016.59731

کتایون کیانی؛ علی رسولی؛ یلدا حسین زاده اردکانی؛ حمید اکبری جور؛ سکینه خانمانی فلاحتی پور؛ پگاه خسرویان؛ تقی زهرایی صالحی