نویسنده = شاهین حسن پور
اثرات بتائین در کاهش افسردگی ناشی از گنادکتومی در موش صحرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

10.22059/ijvm.2023.367753.1005466

زینا قاسمی جلال؛ شاهین حسن پور


اثرات قرار گرفتن در معرض آلفا پینن در دوران بارداری بر رفتار ضد افسردگی متعاقب زایمان در موش

دوره 17، شماره 3، تیر 1402، صفحه 253-262

10.32598/ijvm.17.3.1005263

علی الهی نیا؛ شاهین حسن پور؛ احمد اصغری؛ احسان خاکسار


اثرات تجویز عصاره تانن کبراکو بر آسیب متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن بیضه در موش صحرایی

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 423-431

10.22059/ijvm.2022.333335.1005206

زهرا قطبی تبار؛ احمد اصغری؛ شاهین حسن پور؛ علیرضا جهاندیده


اثرات ضددردی تستوسترون در انسداد یک طرفه عصب سیاتیک در موش صحرایی نر

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 36-45

10.22059/ijvm.2021.314813.1005143

سحر رضایی؛ احمد اصغری؛ شاهین حسن پور؛ فرنوش ارفعی


نقش سیستم کانابینویدرژیک مرکزی بر هیپوفاژی ناشی از گرلین در جوجههای نژاد تخمگذار

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 151-161

10.22059/ijvm.2019.271492.1004951

محمدرضا طاهریان؛ مرتضی زنده دل؛ شاهین حسن پور