نویسنده = مریم عزیزخانی
ارزیابی آلودگی در آجیل خام و بو داده توزیع شده در بازار مصرف استان مازندران (ایران)

دوره 14، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 167-176

10.22059/ijvm.2020.268835.1004940

مریم عزیزخانی؛ فرشته جعفری؛ پویان حقیقی؛ مائده دهقان