نویسنده = عاطفه اسماعیل نژاد
مجتمع عمده پذیرش بافتی به عنوان شاخص انتخاب برای پرورش حیوان ایمن

دوره 16، شماره 3، تیر 1401، صفحه 211-227

10.22059/ijvm.2022.339598.1005251

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ پویا هوشمند؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ فاطمه عباس آبادی


ارزیابی مولکولی و سرمی ویروس لوسمی گاو در گاومیش‌های جنوب ایران

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 37-44

10.22059/ijvm.2019.283696.1004998

عاطفه اسماعیل نژاد؛ حمیده نجفی؛ یوسف طرفی


تنوع ژنتیکی MHC کلاس دو بوقلمون تجاری و ارتباط آن با پاسخ ایمنی هومورال

دوره 12، شماره 4، مهر 1397، صفحه 347-356

10.22059/ijvm.2018.253776.1004885

حسن الکاراوقلی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ عاطفه اسماعیل نژاد؛ محمد حسن زاده؛ توحید طلوعی