نویسنده = مسعود قربانپور نجف آبادی
تولید آنتی بادی منوکلونال بر ضد نوکلئوﭘروتئین نوترکیب ویروس آنفلوانزای ﭘرندګان، سروتیپ H9N2

دوره 12، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 107-116

10.22059/ijvm.2018.245203.1004858

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ آزاده یکتاسرشت؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ امین جایدری


شناسایی آنتی ژنیکی کروناویروس در سگ های اسهالی اهواز

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 81-85

10.22059/ijvm.2008.27370

بهمن مصلی نژاد؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ رضا آویزه؛ محمد نیکو سیر جهرمی