نویسنده = �������� ���� ���������� ��������
تشخیص بروسلوز با استفاده از سیستم کشت خون BACTECو تائید نتایج آن با PCR

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 83-86

10.22059/ijvm.2008.65735

پرویز مالک نژاد؛ هادی پیری دو گاهه؛ علی اکبر زرگر؛ سیروس جعفری؛ بهرام فتح اله زاده