نویسنده = �������� �������� �������������� ����������������
مقایسه دو روش و کشت باکتریایی جهت تشخیص ورم پستان تحت بالینی ناشی از استافیلوکوکوس آورئوس در گاو

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 87-91

10.22059/ijvm.2008.65738

مسعود قربانپور؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری؛ حسین معتمدی؛ محمود جمشیدیان؛ سعد گورانی نژاد