نویسنده = ���������� ��������������
تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 141-146

10.22059/ijvm.2008.65779

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علیرضا حسنی بافراتی