نویسنده = عباس ابویسانی
تشخیص رنگ در اسبچه خزر

دوره 1، شماره 1، آبان 1396، صفحه 141-146

10.22059/ijvm.2008.65779

سید محسن احمدی نژاد؛ جمشید پیشکار؛ محمدرضا اسدی؛ عباس ابویسانی؛ علیرضا حسنی بافراتی


شناسایی بیان mRNA لپتین و گیرنده آن در بیضه گاو

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 119-125

10.22059/ijvm.2008.27376

عباس ابویسانی؛ پرویز شایان؛ علی باغبان زاده؛ پرویز تاجیک