نویسنده = ������������ �������������� ��������������
آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 99-104

10.22059/ijvm.2008.27373

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مسعود تشفام؛ حسین حسن پور


استخراج RNAو تشخیصmRNA پذیرنده لپتین در اسپرم انزالی گاو

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 41-46

10.22059/ijvm.2008.65806

محمد روستایی؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی باغبانزاده؛ پرویز تاجیک