نویسنده = �������������� ��������������
بیماری پر و منقار طوطی در ایران :جستجوی ملکولی و هیستوپاتولوزیکی

دوره 2، شماره 1، آبان 1387، صفحه 31-35

10.22059/ijvm.2008.65804

جمشید رزمیار؛ امید دزفولیان؛ محمدرضا باسامی؛ علی زمانی؛ سید مصطفی پیغمبری