نویسنده = ������������ ����������
مطالعه آنتی بادی های IgG, IgE زهر زنبورعسل آپیس ملیفرا در انسان

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 412-419

10.22059/ijvm.2020.260482.1004906

صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ مینا بابایی؛ پرستو یوسفی؛ عباس گرامی صادقیان؛ زهرا اسدالهی؛ رامین مظاهری نژادفرد