نویسنده = ���������������� ��������
یافته های بالینی، رادیولوژی و میکروسکوپی کندروسارکوم در یک گربه

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 452-456

10.22059/ijvm.2021.318789.1005158

سارا شکرپور؛ بهزاد پوررضا؛ مینا خدادادی؛ معصومه مرادی ازرلو؛ رضا خوشوقتی؛ بیتا فاضل


نقش میانجی های عصبی در تنظیم مرکزی اخذ غذا و اشتها در پرندگان

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 99-115

10.22059/ijvm.2019.285059.1005006

محمد شجاعی؛ علیرضا یوسفی؛ مرتضی زنده دل؛ مینا خدادادی