نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی اثر لسیتین سویا در مقایسه با زرده تخم مرغ بر انجماد اسپرم اپیدیدیمی در سگ

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 166-177

10.22059/ijvm.2021.329603.1005191

احمد یوسف؛ حمید قاسم زاده نوا؛ پرویز تاجیک؛ وحید اکبری نژاد؛ آرمین توحیدی


میزان آبستنی متعاقب برنامه پیش همزمانی و دو برنامه هیتسینک کوتاه مدت با استفاده از ۲ تزریق PGF2α در گاوهای شیری

دوره 15، شماره 4، مهر 1400، صفحه 423-431

10.22059/ijvm.2021.319206.1005162

حمید قاسم زاده نوا؛ میرمعین بهرامی؛ وحید اکبری نژاد؛ سید علیرضا علوی طباطبایی


بهبود باروری اولین تلقیح پس از زایش در گاوهای شیری متعاقب تزریق PMSG 6 روز پس از زایمان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 187-195

10.22059/ijvm.2020.298705.1005067

حافظ صادقی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ وحید اکبری نژاد؛ حمید دهقان هراتی؛ علی سلیمی ویری


تاثیر پیش همزمان سازی و CIDR روی نتایج حاصل از برنامه های کوتاه مدت همزمان سازی در میش های نژاد زندی طی فصل تولید مثل

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 46-55

10.22059/ijvm.2020.298598.1005064

رضا ارجمندی؛ مهدی وجگانی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ فرامرز قراگوزلو؛ وحید اکبری نژاد