نویسنده = �������������� ������������ ������
گزارش بررسی ظاهری و رادیولوژیک آگناتیا اتوسفالی در یک بره نژاد مهربان

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 415-422

10.32598/ijvm.17.4.1005231

محمد بابائی؛ مرتضی یاوری؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ علی کلانتری حصاری


مطالعه هیستومورفومتری و بیوشیمیایی کبد و هورمون های تیروئید به دنبال تجویز نانوذرات MoO3 در رت های ماده

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 188-201

10.22059/ijvm.2021.330872.1005196

نگین بادی؛ سیمین فاضلی پور؛ طاهر ناجی؛ محمد بابائی؛ علی کلانتری حصاری