نویسنده = ژنا پریرا سیلوا
ویژگی های شکستگی های اسکلت آپاندیکولار و محوری در خرگوش:یک مطالعه گذشته نگر

دوره 16، شماره 4، مهر 1401، صفحه 338-347

10.22059/ijvm.2022.336985.1005225

کارولین سوتو مایور پادوا رودریگز؛ شیلا کانوسه رهال؛ ژاکوته لوالدوسکویرا سیلوا؛ ژنا پریرا سیلوا؛ ماریا ژاکلین مامپریم؛ جنیفر گابریلا فیگورا؛ اریک یوجی توکاشیکی؛ آلساندرا ملچرت