نویسنده = ���������� ���������� �������������� ��������
تاثیر افزودن لاکتوفرین به ماست در برابر بعضی پاتوزن های غذازاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22059/ijvm.2022.348869.1005313

مای عبدالله فتوح؛ هند احمد البراری؛ اقبال ابراهیم عادل محمد؛ احمد عفیفی معروف