نویسنده = محمد بوسلیخانه
تشخیص متاپنوموویروس پرندگان زیرگروه A و B در مزارع مرغ گوشتی مراکش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.22059/ijvm.2023.359991.1005404

امینه مرنیزی؛ اومیمه کدیری؛ جوان لویس کریادو؛ محمد بوسلیخانه؛ عبدالجلیل گرام؛ محمد موحید؛ النا کاتلی؛ سدیا ناسیک