کلیدواژه‌ها = الایزا
لیشمانیوز احشایی در سگ های بدون صاحب ناحیه کرمانشاه، ایران: شیوع سرمی و ارتباط آن با تغییرات بالینی و هماتولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1403

10.22059/ijvm.2024.373134.1005526

علی حیدری؛ حمیدرضا شکرانی؛ علیرضا راکی


مطالعه اپیدمیولوژیک ویروس پاراآنفلوآنزا 3 گاوی در گوسفند: شیوع سرمی، عوامل خطر و پراکنش در دو منطقه الجزایر

دوره 18، شماره 2، فروردین 1403، صفحه 159-168

10.32598/ijvm.18.2.1005387

سامه بغزا؛ عبدنور عزیزی؛ فوزی درار؛ مصطفی عدنان صمدی؛ حنانه دگیم؛ خیرالدین گوگال؛ الآلیا گرادی؛ عمر بنونه؛ بکیر ماماچه


ارزیابی مولکولی و سرمی ویروس لوسمی گاو در گاومیش‌های جنوب ایران

دوره 14، شماره 1، دی 1398، صفحه 37-44

10.22059/ijvm.2019.283696.1004998

عاطفه اسماعیل نژاد؛ حمیده نجفی؛ یوسف طرفی


بررسی مولکولی و سرولوژی تک یاخته نئوسپورا کنینوم در بافت های مختلف و مایع مغزی-نخاعی در سگ های ولگرد آلوده به شکل تحت بالینی نئوسپروز

دوره 11، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 105-112

10.22059/ijvm.2017.61602

علی پورامینی؛ شهرام جمشیدی؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ مهدی نام آوری؛ صادق شیریان