کلیدواژه‌ها = سرم
تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 163-173

10.22059/ijvm.2018.261446.1004911

سیدجواد افصج هجری؛ خلیل بدیعی؛ مهرداد پورجعفر؛ احمد عریان؛ بهنام کشاورزی؛ علی اصغر چالمه؛ غلامرضا مصیاح


ارزیابی هاپتوگلوبین سرم و شیر در برخی بیماریهای التهابی گاو

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19606

آمنه خوشوقتی؛ سعید نظیفی؛ امیر وفافر؛ حمیدرضا قیصری


ارزیابی ا~نتی‌بادی های IgY تولید شده در مرغ علیه ایمونوگلوبولین شتر

دوره 3، شماره 1، تیر 1388

10.22059/ijvm.2009.19607

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ سعید طباطبایی؛ محمود خرمالی؛ ایرج اشرافی