کلیدواژه‌ها = اولتراسونوگرافی
نقش تشخیصی اولتراسونوگرافی در ارزیابی علل وقوع آسیت در سگ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2023.348802.1005312

علیرضا رضایی؛ سیامک علیزاده


ارزیابی بالینی آسیب شناسی آرتریت سپتیک طبیعی در گوساله ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22059/ijvm.2023.356126.1005368

محمودول عالم؛ آنوتا اکتر؛ سابوج رحمان؛ ابو حنیف؛ مرضیه رحمان؛ نسرین سلطانا جوینا