کلیدواژه‌ها = رت
تأثیر محیط کشت های مختلف بر روی بهینه سازی کشت اولیه سلول های عصبی برای ارزیابی مدل های برون تنی

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 163-170

10.22059/ijvm.2015.55284

محمد حسین گرانمایه؛ علی باغبان زاده؛ عباس برین؛ جمیله سالار آملی؛ محمد مهدی دهقان


اثر محافظتی اسیدهای چرب امگا–3 برهپاتو استئاتوز القاء شده توسط اتینیل استرادیول در رتهای ماده

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 129-134

10.22059/ijvm.2013.35061

مرجان چهارده چریک؛ علی شهریاری؛ پیمان اسدیان؛ صالح اسماعیل زاده