کلیدواژه‌ها = استرس اکسیداتیو
تأثیر ریشه کودزو بر استرس اکسیداتیو و التهاب در رت‌های دیابتی القا‌شده با استرپتوزوتوسین

دوره 17، شماره 4، مهر 1402، صفحه 401-408

10.32598/ijvm.17.4.1005281

منیره شهسواری؛ پیراسته نوروزی؛ حمید کلالیان مقدم؛ مریم تیموری


اثر محافظتی شیر شتر بر نفروتوکسیستی ناشی از جنتامیسین: ازبیومارکرهای کلیوی تا شواهد هیستوپاتولوژی

دوره 15، شماره 1، دی 1399، صفحه 79-92

10.22059/ijvm.2020.296093.1005053

فرشته عرب؛ سعیده نعیمی؛ عباس جواهری وایقان؛ احد محمدنژاد؛ محمود احمدی همدانی


استرس اکسیداتیو و کاتابولیسم پروتئینی متعاقب تجویز دگزامتازون و ایزوفلوپردون در گوسالههای هلشتاین

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 233-239

10.22059/ijvm.2016.56322

علی اصغر چالمه؛ سعید نظیفی؛ مهرداد پورجعفر؛ محمدرضا زارعی