کلیدواژه‌ها = بیان ژن
کلونینگ و بیان ژن میکرونم 5 ایمریا نکاتریکس در اشرشیاکلی

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 157-163

10.22059/ijvm.2016.58677

منصور میاحی؛ عباس جلودار؛ شهروز مسائلی؛ حسین حمیدی نجات؛ مسعود صیفی آباد شاپوری؛ نغمه موری بختیاری


آنالیز نیمه کمی جهت ارزیابی بیان ژن iNOS در ماکروفاژهای طیور

دوره 2، شماره 2، مهر 1388، صفحه 99-104

10.22059/ijvm.2008.27373

غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ مسعود تشفام؛ حسین حسن پور