کلیدواژه‌ها = باروری
عملکرد تولیدمثلی بهتر گاوهای شیری هلشتاین با طول فاصله آنوجنیتال متوسط در تلقیح اول پس از زایش

دوره 16، شماره 1، دی 1400، صفحه 46-56

10.22059/ijvm.2020.309538.1005125

محمد جواد مظفری مکی ابادی؛ وحید اکبری نژاد؛ فرید براتی؛ فرامرز قراگزلو؛ مهدی وجگانی


بهبود باروری اولین تلقیح پس از زایش در گاوهای شیری متعاقب تزریق PMSG 6 روز پس از زایمان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 187-195

10.22059/ijvm.2020.298705.1005067

حافظ صادقی؛ فرامرز قراگوزلو؛ مهدی وجگانی؛ وحید اکبری نژاد؛ حمید دهقان هراتی؛ علی سلیمی ویری


اثر فنل خالص بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری در موش سوری نر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 295-301

10.22059/ijvm.2016.56330

زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور؛ نادر گودرزی؛ حسینعلی عرب