کلیدواژه‌ها = موش سوری
مطالعه هیستومورفومتری و هیستوشیمی تغییرات بیضه موش متعاقب تجویز کافور و بررسی نقش محافظتی ویتامین E

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 225-235

10.22059/ijvm.2016.58685

حسن مروتی؛ مسعود ادیب مرادی؛ علی کلانتری حصاری؛ رامین مظاهری نژاد فرد؛ حمید رضا مرادی


اثر فنل خالص بر پارامترهای اسپرم و میزان باروری در موش سوری نر

دوره 9، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 295-301

10.22059/ijvm.2016.56330

زهرا طوطیان؛ سیمین فاضلی پور؛ نادر گودرزی؛ حسینعلی عرب