کلیدواژه‌ها = استافیلوکوکوس اورئوس
شناسایی توانایی تولید بیوفیلم، عوامل حدت و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ورم پستان تحت بالینی

دوره 16، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 144-154

10.22059/ijvm.2021.323994.1005174

سعیده فروتن؛ محمد امین اسلامپور؛ محمد ایمان عینی؛ فرشته جبل عاملی؛ قاسم اکبری


الگوی مقاومت داروئی و RAPD-PCR جدایه های استافیلوکوکوس ارئوس بدست آمده از پرندگان همراه و وحشی

دوره 13، شماره 4، مهر 1398، صفحه 356-364

10.22059/ijvm.2019.282080.1004991

سید سینا باقری؛ سید مصطفی پیغمبری؛ محمد سلطانی؛ محمد ملکان