کلیدواژه‌ها = واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی
بررسی مولکولی بابزیا کابالی و تیلریا اکوئی در اسب های استان اردبیل، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22059/ijvm.2023.361762.1005416

فرنوش فارسیجانی؛ حمید اکبری؛ عباس ایمانی باران؛ رضی جعفری جوزانی؛ آرمان شکری