کلیدواژه‌ها = داروهای ضد سرطان
نگرشی جدید در مورد سالینومایسین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22059/ijvm.2023.362649.1005424

راضیه حسینی؛ علی حاجی محمدی؛ نگار پناهی؛ حمید رجائیان