کلیدواژه‌ها = مورفومتری
مطالعه مورفومتریک و سی تی آناتومی دو بعدی ستون مهره‌ها در لاک‌پشت برکه‌ای اروپایی (Emys Orbicularis)

دوره 17، شماره 1، دی 1401، صفحه 53-64

10.22059/ijvm.17.1.1005235

امید زهتاب ور؛ علیرضا وجهی؛ امیر رستمی؛ علیرضا وثوق افخمی؛ سمیه داودی پور؛ مرضیه قلیخانی؛ سیدحسین مدرس


مطالعه سی تی اسکن و ارزیابی مورفومتریک مهره های گردنی در خرگوش نیوزیلندی سالم

دوره 14، شماره 4، مهر 1399، صفحه 421-431

10.22059/ijvm.2020.296790.1005060

بنفشه شاطری امیری؛ سارنگ سروری؛ امید زهتاب ور؛ امیر رستمی؛ ریحانه سفلایی


اثرات متیل فنیدیت بر روی غدد فوق کلیوی و اندامهای لنفاوی; نتایج بررسی های هیستوشیمیایی، هیستو متریک و هیستوپاتولوژیک

دوره 11، شماره 4، آذر 1396، صفحه 335-345

10.22059/ijvm.2017.222488.1004782

سیمین فاضلی پور؛ مریم کیایی؛ فرهاد ادهمی مقدم؛ زهرا طوطیان؛ محمد تقی شیبانی؛ محمد رضا قرهچه