کلیدواژه‌ها = فصل
پارامترهای هماتولوژیک در فصل تولید مثلی و خارج از فصل تولید مثلی در Hair Goats

دوره 17، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 113-118

10.32598/ijvm.17.2.1005334

طاهر کاراشاهین؛ شوکرو دورسون؛ نشه حیات آکسوی؛ هدای ایپک؛ گوگ توگ سن تورک


تغییرات فصلی و ارتباط بین مس سرم و بافت های مختلف در گوسفندان مسموم با مس در استان کرمان، ایران

دوره 13، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 163-173

10.22059/ijvm.2018.261446.1004911

سیدجواد افصج هجری؛ خلیل بدیعی؛ مهرداد پورجعفر؛ احمد عریان؛ بهنام کشاورزی؛ علی اصغر چالمه؛ غلامرضا مصیاح


مقادیر طبیعی و تغییرات فصلی ویتامین A و بتا کاروتن سرم شتر ایرانی (Camelus dromedarius)‌

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 91-94

10.22059/ijvm.2013.35056

علیرضا قدردان مشهدی؛ علی رضا سازمند؛ عباس کریمیان؛ سید حسین حکمتی مقدم